Regulamin

Regulamin sprzedaży internetowej

 

§ 1. Postanowienia wstępne:

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży oferowanych towarów za pośrednictwem sklepu internetowego, prowadzonego przez spółkę KBH Akord Metale Kolorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Skorki 21.

 2. Sprzedaż, o której mowa w niniejszym Regulaminie, realizowana jest za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Oferta zamieszczona jest na stronie www.sklep.mkolor.pl.

 4. Akord udostępnia niniejszy Regulamin w formacie PDF umożliwiającym jego zapisanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

 5. Akord stosuje się do Kodeksu dobrych praktyk.

 6. Akord jest zobowiązany do dostarczenia produktów bez wad.

 7. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dowolna przeglądarka internetowa (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub inna),

 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Akord – KBH Akord Metale Kolorowe Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Sikorki 21, 31-589 Kraków wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000123689, NIP 677-21-96-36,

 2. Regulamin – niniejszy Regulamin,

 3. Sklep Internetowy – portal internetowy zlokalizowany pod adresem www.sklep.mkolor.pl. prowadzący internetową sprzedaż towarów,

 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca zamówienie,

 5. Konsument – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonująca z Akordem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu Cywilnego).

   

§ 3. Oferta Sklepu Internetowego

 1. Oferowane przez Sklep Internetowy towary pochodzą od renomowanych producentów i dostawców, a podawane dane techniczne pochodzą z materiałów przez nich dostarczonych. Większość oferowanych towarów znajduje się w magazynie Akordu , a jeżeli jest towar sprowadzany na zamówienie Klienta jest on odpowiednio oznaczony w wykazie asortymentowym.

 2. Wszystkie towary znajdujące się w bieżącej ofercie mają wskazaną cenę netto, stawkę podatku VAT oraz cenę brutto. Wszystkie ceny są cenami detalicznymi wyrażonymi w złotych polskich (oznaczenie PLN). Klienci mają prawo do ubiegania się o indywidualne systemy upustów i rabatów. Do ceny zakupu doliczany jest koszt dostawy.

 3. Przy sprzedaży za granicę cena zostanie przeliczona na EURO wg tabeli kursów sprzedaży walut w NBP z dnia wystawienia faktury. Klient z zagranicy winien przewidzieć koszty związane z obowiązującymi w danym kraju przepisami importowymi (cła i opłaty importowe).

 

§ 4. Warunki składania i przyjmowania zamówień

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia przez Klienta formularza rejestracyjnego.

 2. Zamówienia w Sklepie internetowym są składane za pomocą formularza dostępnego on-line na stronie www.sklep.mkolor.pl.

 3. Jeżeli Klient przy zakładaniu konta nie podał wszystkich danych teleadresowych, w formularzu zamówienia zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży.

 4. Dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia obejmują: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zameldowania wraz z kodem pocztowym, adres korespondencyjny, na który ma zostać przesłany zakupiony towar oraz numer identyfikacji podatkowej NIP. W przypadku osób fizycznych podanie numeru NIP nie jest obowiązkowe.

 5. Po weryfikacji i wpisaniu danych Klienta do systemu zostanie przesłany za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta przydzielony indywidualny kod Klienta (nazwa użytkownika i hasło).

 6. Przy dokonaniu po raz pierwszy zamówienia Klient wpisuje wszystkie wymagane dane (wg formularza rejestracyjnego), a przy dokonywaniu kolejnych zamówień Klient posługuje się nazwą użytkownika i hasłem.

 7. Akord wysyła zakupiony towar na adres wskazany w formularzu zamówienia. Akord nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy będące wynikiem podania przez Klienta nieprawdziwych danych teleadresowych.

 8. Konto użytkownika oraz formularze zamówienia są świadczone nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Akordu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres tarnow@mkolor.pl.

 

§ 5. Warunki zawarcia i wykonania umowy

 1. Z listy “PRODUKTÓW” należy wybrać żądany asortyment naciskając ikonkę “DODAJ DO KOSZYKA”.

 2. Po naciśnięciu ww. ikonki pojawi się okno, w którym należy podać ilość zamawianego towaru. Przy wskazaniu ilości należy uwzględnić informację pojawiającą się w okienku „Uwagi”, dotyczącą przeliczenia wagi na minimalne ilości zakupowe (waga arkusza blachy, metra bieżącego pręta, itp.).

 3. Czynności wymienione w ust. 1 i 2 powyżej należy powtórzyć, aż cały kupowany asortyment znajdzie się w “koszyku”.

 4. Po skompletowaniu towarów należy nacisną przycisk “ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE”.

 5. Po naciśnięciu pojawi się okno, w którym należy wybrać adres dostawy, potwierdzić zaznajomienie się z Regulaminem oraz Warunkami dostawy i wybrać formę płatności. Zamówienie będzie przyjęte przez system dopiero po zatwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i Warunkami dostawy.

 6. Następnie należy nacisnąć klawisz “POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 7. Do zawarcia umowy sprzedaży między Akordem a Klientem dochodzi w chwili potwierdzenia przez Klienta treści zamówienia, poprzez naciśnięcie przycisku „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 8. Po zawarciu umowy na podany przez Klienta przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego adres e-mail zostanie automatycznie wysłana wiadomość o przyjęciu przez system zamówienia. W ciągu 24 godzin od otrzymania zamówienia, zostanie wysłana do Klienta wiadomość z potwierdzeniem złożonego zamówienia wraz z kosztem transportu, terminem dostawy oraz numerem konta bankowego, w przypadku płatności przedpłatą.

UWAGA!!! Ze względu na dużą różnorodność materiału, jego nietypowość oraz uwarunkowań wynikających z procesów produkcyjnych, Akord zastrzega sobie możliwość ustalenia końcowych warunków złożonego zamówienia w formie telefonicznej.

 

§ 6. Warunki realizacji zamówienia

 1. W przypadku prawidłowo złożonego przez Klienta zamówienia, standardowo wysyłka towarów znajdujących się w stanie magazynowym Akordu następuje:

  1. w ciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożonego zamówienia w przypadku płatności za pobraniem, lub

  2. w ciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia na konto Akordu pieniędzy w przypadku płatności przedpłatą.

 1. Dla zamówionych przez Klienta towarów, których nie ma w stanie magazynowym, a które są dostępne w ofercie Akord lub dla towarów zamówionych pod konkretnego Klienta czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. Przy każdej transakcji Klient jest informowany o terminie dostarczenia zamówionych towarów.

 2. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Akord może zaproponować Klientowi:

  1. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Akord będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

  2. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji zamówienie zostanie przez Akord zrealizowane w części, przy czym Akord będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 3. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej Akord dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta.

 4. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej Akord może anulować zamówienie w całości.

 5. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 4 i 5 powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Akord zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

   

§ 7. Warunki i terminy zapłaty

 1. Klienci mają do wyboru następujące formy płatności:

  1. płatność gotówką przy odbiorze towaru (przesyłka za pobraniem) – dla zamówień do kwoty 3500 PLN (brutto),

  2. przedpłata na konto – możliwa dla zamówień do kwoty 3500 PLN (brutto), a obowiązkowa dla zamówień powyżej 3500 PLN (brutto), oraz wszystkich zamówień pochodzących spoza terytorium Polski.

 2. Klient wraz z zakupionym towarem otrzyma fakturę VAT wystawioną zgodnie z danymi wpisanymi w odpowiedniej części formularza zamówienia.

 3. Koszty wysyłki zostaną doliczone do kwoty, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za zamawiany towar.

 

§ 8. Warunki dostawy towarów

 1. Każdorazowo dostawa zamówionego towaru jest negocjowana z firmami kurierskimi, lub jest realizowana przy pomocy transportu własnego Akordu, w zależności od ilości oraz wymiarów zamówionego towaru. Pracownicy Akordu dokładają wszelkich starań, aby wybrać transport najtańszy dla Klienta. Koszt transportu zawsze jest przekazywany Klientowi.

  Uwaga!!! Przy dokonaniu zakupów o dużych gabarytach lub dużym ciężarze Klient zobowiązany jest do zagwarantowania możliwości rozładunku samochodów dostawczych w podanym miejscu dostawy.

 2. Dostawa towaru za granicę (poza terytorium Polski):

  zamówione towary są dostarczane poza granicę Polski za pośrednictwem kuriera. Koszty przesyłki za granicę zostaną podane w ofercie przesłanej Klientowi.

 3. Sposoby płatności przy zamówieniach za granicę:

  Do zamówień realizowanych za granicę wymagane jest dokonanie przedpłaty przed wysłaniem towaru.

 4. Cła i podatki graniczne:

  Towar wysłany z Polski za granicę może podlegać opłatom importowym i podatkom, nakładanym przez kraj odbiorcy. Wszystkie dodatkowe formalności związane z odebraniem przesyłki z urzędu celnego obciążają Klienta. Akord informuje, że nie ma wpływu na wysokość dodatkowych opłat i nie może ich przewidzieć - zależą one od ustawodawstwa kraju odbiorcy. Aby otrzymać bardziej szczegółowe informacje na temat opłat granicznych podatków i cła, prosimy skontaktować się z lokalnym urzędem celnym.

 5. Faktury:

  W przypadku sprzedaży towaru za granicę na fakturze podane są ceny netto. Jeżeli Klient odbiera towar z terenu Polski transportem własnym jest zobowiązany do złożenia depozytu równoważnego wartości podatku VAT. Depozyt zostaje zwrócony Klientowi po otrzymaniu przez sklep kopii karty 3 dokumentu SAD, która na odwrocie zawiera adnotację dokonaną przez Urząd Celny graniczny.

 

§ 9. Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klientowi posiadającemu status Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Akord, Akord nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. W przypadku pozostałych Klientów, nie posiadających statusu Konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia towarów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Akord o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego przez Akord. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

 5. W przypadku, gdy Klient dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.

 6. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich towarów objętych zamówieniem albo ich części.

 7. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 8. Akord zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: krakow@mkolor.pl

 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres Akordu wskazany w § 12 ust. 1 Regulaminu z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. Akord za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

 11. Akord niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta. Akord może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towarów tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 13. Klient korzystający z prawa do odstąpienia od umowy obowiązany jest odesłać Akordowi towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Akord o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu 14 dni.

 14. Akord dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient za towary dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 15. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towarów będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 16. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

§ 10. Reklamacje

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Akordu objęte są gwarancją producenta.

 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

 3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

 4. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

  chyba że Akord niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Akord albo Akord nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Akord usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Akord, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 7. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  2. żądać usunięcia wady.

 8. Akord jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

 9. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Akordu dostarczyć rzecz wadliwą na adres Akordu wskazany w § 12 ust 1 Regulaminu z sugerowanym dopiskiem „reklamacja”, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Akordu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Akord Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Akordu.

 10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Akord.

 11. Akord jest zobowiązana przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 12. Akord w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny

  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądania usunięcia wady.

  W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.

 13. Akord odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Klientowi.

 

§ 11. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta w procesie składania zamówienia będą przetwarzane przez Akord w celu związanym z realizacją umowy zawartej z Klientem zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm.).

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy

 3. Klient w procesie rejestracji użytkownika w portalu www.sklep.mkolor.pl. może również złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub statystycznych oraz na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowej o produktach i usługach Akordu.


§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wszelką korespondencję prosimy kierować pod adres:

  KBH Akord Metale Kolorowe Sp. z o.o.

  Ul. Sikorki 21, 31-589 Kraków

  z dopiskiem „Sklep Internetowy”

 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 012/ 4229625, faksem 012/ 4229625 lub drogą elektroniczną - krakow@mkolor.pl.

 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy w ofercie Sklepu internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest rzeczowo właściwy sąd powszechny dla siedziby Akordu.

 5. Akord informuje, że Klienci posiadający status Konsumenta mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z tych sposobów dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 6. Od 15 lutego 2016 r. Klienci posiadający status Konsumenta mogą korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Akordu to: krakow@mkolor.pl.

 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 8. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, Klienci będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.mkolor.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem wraz z prośbą o zaakceptowanie postanowień zmienionego Regulaminu.

 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05 maja 2015 roku.

KBH Akord © 2013